در مديريت متعارف پروژه هاي ساخت معمولا هزينه ها از طريق پرداخت هاي دوره اي کارفرما و بر اساس پيشرفت تامين مي گردد و پيمانکار صرفا جهت هزينه هاي راه اندازي  و عموما در دوره هاي ابتدائي کار تامين اعتبار مي نمايد.

در مديريت متعارف پروژه هاي ساخت معمولا هزينه ها از طريق پرداخت هاي دوره اي کارفرما و بر اساس پيشرفت تامين مي گردد و پيمانکار صرفا جهت هزينه هاي راه اندازي  و عموما در دوره هاي ابتدائي کار تامين اعتبار مي نمايد.با بزرگ شدن حجم پروژه ها و نيازمنديهاي مالي آنها در روش هاي تحويل پروژه متنوع، الزام نقش آفريني بيشتر پيمانکاران در پروژه ها بوجود آمده است. اين نقش آفريني ها در بخش منابع تامين مالي از طرق مختلف همچون کنسرسيوم هاي سرمايه گذاري و اجرائي پررنگ تر شده است. همچنين پيمانکاران گاه فراتر از دوره ساخت و در دوره بهره برداري با وظايفي همچون توليد و نگهداري محصول پروژه نيز نقش آفريني مي کنند.

PMIدر استاندارد الحاقيه خود نگاه ويژه اي به اين موضوع نموده است. حوزه دانش مديريت مالي پروژه فراتر از Cost managementاستاندارد PMBOK، در پي مديريت تماميجنبه هاي مالي پروژه است. حوزه دانش مديريت مالي تاثير زيادي از حوزه هاي دانش هزينه، زمان و مي پذيرد.

در اين الحاقيه ، Project Financial management به سه فرآيند تقسيم شده است:

فرآيند برنامه ريزي مالي: همچون تمامي حوزه هاي دانش استاندارد PMBOK، فرآيندي در اين بخش براي تهيه روشهاي اجرائي مديريت مالي وجود دارد. با نگاهي جامع به فرآيندهاي مالي پروژه که شامل تمامي جريانات نقدي ورودي و خروجي و با نيم نگاهي به دوره بهره برداري و ارتباط فازهاي چرخه عمر پروژه، اسناد زير در اين فرآيند تهيه مي گردد:برنامه مالي پروژه (Project financial Plan)،ترکيب حقوقي طرح (Legal entity).

وروديهاي اين فرآيند:

منابع تامين مالي:

روشهاي متعارف تامين اعتبار پروژه ها در سازمان شامل استقراض(وام)، بهره گيري از سود انباشته، ذخاير قانوني، پيش پرداخت ها و پرداخت هاي دوره اي کارفرما براساس پيشرفت فيزيکي کار و مواردي از اين قبيل خواهد بود.

”هزينه هاي سرمايه“ (Cost of capital) بر اساس نرخ سرمايه به هزينه سرمايه گذاري پروژه افزوده خواهد شد.

هزينه هاي مالي (Financial costs) نيز که از استقراض نشات مي گيرد در هزينه هاي پروژه منظور مي گردد.

نيازمندي هاي قراردادي:

قرارداد در کنار برنامه هاي اجرائي پروژه منابعي براي شناسائي نيازمندي هاي مالي پروژه محسوب مي شوند.

تمام هزينه هاي دوره ساخت از جمله هزينه هاي مستقيم (out of pocket costs) و غيرمستقيم همچون هزينه هاي تبديل ارزي، ضمانت نامه هاي بانکي و هزينه هاي بهره(هزينه هاي مالي) مي‌بايست در نظر گرفته شوند.

در بازارهاي باثبات پائين، لزوم مطالعه حساسيت پارامترهاي خروجي همانند هزينه پروژه و تغييرات نرخ بهره، تورم، قيمت ها و امثال آن نبايد دور از ذهن قرار گيرد.

شرايط اقتصادي : آناليزهاي اقتصادي که شامل پارامترهاي محيط اقتصادي سرمايه گذاري است از جمله فاکتورهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي نيز در مطالعات ريسک مي بايد مد نظر قرار گيرد.

هزينه هاي پيش بيني شده اجرائي

برنامه زمان بندي پروژه : تعيين چرخه عمر ساخت و بهره برداري از محصول پروژه لازمه ارزيابي هاي امکان سنجي جذابيت سرمايه گذاري خواهد بود.

تسهيلات مالياتي

مشاور مالي

فاکتورهاي ريسک طرح : بايد تمامي نيازمندي هاي اطلاعاتي براي بررسي و نمايش ارزش سرمايه گذاري يا استقراض را به طرف هاي ديگر نمايش دهيم.

ضوابط اجرائي سازمان

ابزارها و متدها:

مطالعات امکان‌سنجي: بررسي کارکرد سرمايه گذاري بواسطه محاسبه شاخص هاي مهندسي مالي همچون نرخ بازده و دوره بازگشت سرمايه راه گشاي تعيين جذابيت طرح براي سرمايه گذاران خواهد بود.اين مطالعه مي تواند از ديدگاه تک تک سرمايه گذاران به صورت مجزا انجام پذيرد.

مشاوره مالي

آناليز حساسيت : آناليز حساسيت شاخص هاي مهندسي مالي که بازگوکننده جذابيت طرح هستند نسبت به پارامترهاي ورودي و تاثير آنها بر جريان نقدينگي طرح مکمل مطالعات امکان سنجي محسوب مي شوند.

سرمايه مازاد : بر اساس آناليز حساسيت طرح و لحاظ شرايطي همچون تاخيرات غير قابل انتظار، تغييرات محدوده کار و ريسک هائي از اين قبيل مقادير سرمايه مورد نياز مازاد محاسبه مي شوند.

آزمون صحت برنامه مالي : تجزيه و تحليل طرح سرمايه گذاري از طريق موسسات ديگر نيز مي تواند آزموني براي صحت و سقم آن باشد.

خروجيهاي فرايند:

برنامه مالي پروژه : مستندسازي نيازمندي هاي مالي پروژه، روش ها و منابع تامين آن و برنامه جذب بودجه از طريق سرمايه گذاري، استقراض و ساير امور مالي پروژه همچون بيمه در اين مدارک انجام مي شود.

تعيين ترکيب حقوقي طرح : در صورت بهره گيري از روش هاي شراکتي در سرمايه گذاري همچون corporation  و JV، ساختار آن در اين فرايند تعريف مي گردد.

تعيين نهاد متولي مالي پروژه : دستورالعمل و تقسيم وظايف و اختيارات مالي پروژه بر اساس نظام نامه هاي مرتبط سازماني و يا پروسه هائي که در قراردادهاي شراکتي آدرس دهي مي شوند در اين فرآيند مشخص مي گردد.

فرآيند پايش مالي: اجرا و پايش نحوه تحقق اهداف برنامه هاي مالي همچون شاخص هاي جذابيت و سودآوري در برابر تجارب حاصل از پيشرفت پروژه تا برهه گزارشي هر دوره (Data date) و پيش بيني هاي آينده پروژه، در اين فرآيند پيگيري مي شود.

وروديهاي اين فرآيند:

نيازمندي هاي قراردادي

برنامه مالي پروژه

خط مبناي هزينه و فايده پروژه

درخواست هاي تغيير

ابزارها و متدها:

سامانه هاي حسابداري پروژه: سيستم حسابداري پروژه مي بايست بر اساس ساختار WBSتدوين گردد. مديريت بانک اطلاعاتي حسابداري پروژه مي تواند بر اساس مکانيزم‌هاي رايانه اي و بر مبناي اندازه پروژه توسعه يابد. کنترل دريافت ها و پرداخت ها، مقايسه نقدينگي ورودي و خروجي انجام شده، برنامه ها و آناليز انحرافات نقدينگي در اين بخش انجام مي‌گردد (Cost Control).

مميزي هاي داخلي و خارجي مالي

آناليز جريان نقدينگي: بررسي گذشته و آينده جريان نقدينگي  بر اساس مقادير و اطلاعات واقعي و پيش بيني جريان نقدينگي آتي و اصلاحات مورد نياز نيز در اين فرآيند انجام مي گردد.

آناليز ارزش حاصله

گزارشات مالي

خروجيهاي فرايند:

اقدامات اصلاحي

فرآيند ثبت و تصفيه مالي: در اين بخش فعاليتهاي مرتبط با کنترل، ثبت و اجراي جريانات نقدي و غير نقدي مديريت مي‌گردد که ارتباط نزديکي با شرح کار بخش هاي مديريت مالي سازمان دارد.

وروديهاي اين فرآيند:

گزارشات وضعيت مالي پروژه

نيازمندي هاي قراردادي

برنامه مالي پروژه

ابزارها و متدها:

سيستم هاي مستندسازي مالي : قابليت رديابي اطلاعات مالي پروژه جهت مميزي ها و حسابرسي هاي مربوطه و مواردي از اين قبيل اهميت فراواني دارد که بايد در تدوين دستورالعمل ها و بانک هاي اطلاعاتي مدنظر قرار گيرد.

سيستم هاي مالي و حسابداري

خروجيهاي فرايند:

قابليت رديابي سيستم هاي مالي

درس هاي آموخته

فروشگاه حساب پردازان

گروه حساب پردازان

حساب پردازان متخصص تهران  در حالی 17 سال hc تاسیس خود را سپری میکند که حاصل فعالیت در این سالها ، کسب تجربیات فراوان در خصوص اعمال روشهای متنوع حسابداری به تناسب نوع فعالیت واحد های متقاضی و در نتیجه رضایت ایشان بوده است.

تماس با ما

آخرین خبرها و مقالات

 • 22
  آذر '97

  تنخواه گردان و دستورالعمل فعالیت تنخواه گردان

  دستورالعمل تنخواه گردان پرداخت

   

  مقدمه:

  تنخواه گردان مبلغی پول معمولاً (پول نقد) است که برای رفع نیازهای مالی کوچک و جاری شرکت‌ها و موسسات در اختیار کارمندانی قرار می‌گیرد. هدف از این کار پرداخت سریع بهای خدمات و کالاهایی است که به‌طور روزمره در جریان فعالیت شرکت خریده می‌شود. تنخواه گردان روند پرداخت را بدون نیاز به صدور چک یا دیگر اوراق بهادار تسریع می‌کند.

 • 21
  مهر '97

  محاسبه صحیح اضافه کاری

  محاسبه صحیح اضافه کار چگونه است و چه مبنای محاسبه ای ،  درست است؟

  پیش از اینکه بخواهم در باره نحوه محاسبه اضافه کاری صحبت کنم ، لازم است که چند مورد مرتبط به این موضوع را از منظر قانون متذکر شوم.  

 • 08
  مهر '97

  نحوه محاسبه مالیات بردرآمد پزشکان!

  نحوه محاسبه مالیات بر درآمد پزشکان!

  کلیه‌ی صاحبان مشاغل که موظف به نگهداری اسناد و مدارک و تنظیم دفتر تجاری شده‌اند می‌باید اظهارنامه‌ی مالیاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

مختصر و مفید

testimonial author فاکتور فروش فقط یک صفحه است!

👈فاکتور فروش فقط یک صفحه است!

 

🔻یک نکته مهم در خصوص فاکتور ها، اشتباهاتی است که بعضا از جانب حسابداران رخ می دهد.

🔻در برخی نرم افزارها، معمولا اگر تعداد سطرهای فاکتور زیاد باشد، فاکتور 2 صفحه ای می شود که حسابدار بدون توجه به این مشکل اقدام به پرینت فاکتور می نماید.

🔻در اینجا کارشناس مالیاتی فاکتور را باطل می نماید. زیرا صفحات غیر از صفحه اصلی قابلیت دخل و تصرف در نوع کالا و نرخ و مبلغ خواهد داشت و لزوماً موید فاکتور اصلی نمی باشد.

اگر در پرونده مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی از ادامه کار مایوس هستید ، شانس خود را با ما بیازمایید. با ما تماس بگیرید

 logo-samandehi  دروازه پرداخت معتبر

 

آمار وب سایت

ما 40 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

از ما بیشتر از هر لحظه بدانید

موسسه حساب پردازان متخصص تهران در حالی 16 سال تاسیس خود را سپری میکند که حاصل فعالیت در این سالها ، کسب تجربیات فراوان در خصوص اعمال روشهای متنوع حسابداری به تناسب نوع فعالیت واحد های متقاضی و در نتیجه رضایت ایشان بوده است. در هرحال شما با ثبت ایمیل خود در این سامانه با آخرین دانسته های ما شریک شوید.

آخرین خبرها و رخدادها

اطلاعات و مشخصات

موقعیت شرکت

تهران ، شهرری

شماره تماس با مدیرعامل: 02155926944

شماره تماس: 02155929416

آدرس ایمیل: info@hpmtehran.ir

پشتیبانی سایت

 

سفارشات فقط از طریق ارسال درخواست انجام می شود.

آدرس ایمیل: support@hpmtehran.ir